Dienstverleningsdocument

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Naast hetgeen wij in dit document hebben weergegeven, verwijzen wij u tevens naar onze algemene voorwaarden, welke u kunt downloaden van onze website.

Wie zijn wij?

Hoogmoed Pensioenadvies houdt zich bezig met advisering van pensioenen en andere oudedags- en nabestaandenvoorzieningen. Hieronder valt tevens advies over inkomensvervangende oplossingen in geval van arbeidsongeschiktheid. Naast advisering kunnen wij desgewenst ook de contacten begeleiden richting de uitvoerder(s) waar de aan bovengenoemde adviezen gerelateerde financiële producten zijn of worden ondergebracht.

Contactgegevens

Hoogmoed Pensioenadvies
Adres Händelstraat 1
Postcode/woonplaats 3261 WG Oud-Beijerland
Telefoon 0186-626437
E-mail info@hoogmoedpensioenadvies.nl

Registratie AFM

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor, onder nummer 12040299, een vergunning verleend voor onderstaande activiteiten:

 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen (met name voor inkomensverzekeringen)
 • Pensioenen (collectief en individueel)
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (collectief en individueel)

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw specifieke omstandigheden hanteren wij een werkwijze die wij hebben samengevat in onderstaand stappenplan. Hierbij conformeren wij ons aan de leidraad pensioenadvies zoals deze door de AFM is gepubliceerd. U kunt ervoor kiezen ons voor één of meerdere van ondergenoemde diensten in te schakelen voor zover deze niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het staat u vrij om voor bepaalde stappen gebruik te maken van diensten van derden. Ons stappenplan luidt als volgt:

 1. Intake: Voorafgaand aan het adviestraject houden wij een intakegesprek. U geeft aan waaruit uw adviesvraag bestaat en wij geven een indicatie van onze werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn en de daarmee gepaard gaande advieskosten. Het intakegesprek zelf is gratis.
 2. Inventarisatie: Wij maken een uitgebreide en grondige inventarisatie van uw specifieke situatie en wensen.
 3. Analyse: Op basis van de onder punt 2 verzamelde informatie en zonodig ook externe bronnen maken wij een analyse.
 4. Advies: Op basis van de gemaakte analyse komen wij tot een advies. Hierbij vertalen wij de informatie uit de eerdere punten naar een oplossing die zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke omstandigheden, doelstellingen en prioriteiten.
 5. Inkoopbegeleiding: Wanneer u dat wenst kunnen wij u tevens ondersteunen bij het inkoop- of wijzigingstraject. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het beoordelen of vergelijken van offertes van verschillende aanbieders.
 6. Implementatie en communicatie: Wij coördineren de totstandkoming of wijziging van een regeling. Wij verzorgen de contacten met de pensioenuitvoerder in dit traject en controleren o.a. de door de uitvoerder op te maken juridische stukken. Tevens kunnen wij de communicatie richting de deelnemers aan de regeling verzorgen.
 7. Beheer en controle: Wanneer de regeling eenmaal actief is, kunnen wij ondersteuning bieden bij het beheer hiervan. Hoe actief of passief dat beheer is, is afhankelijk van uw wensen. Gemaakte afspraken hieromtrent zullen wij vastleggen in een beheerovereenkomst.

De kosten van onze werkzaamheden

Hoogmoed Pensioenadvies verricht haar werkzaamheden op declaratiebasis. Meestal is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief. In bepaalde gevallen kan een vaste fee overeengekomen worden. Vóórafgaand aan een opdracht doen wij u een prijsopgave, gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van het aantal uren dat wij aan de opdracht denken te besteden.

Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en voor de opdracht gevraagde deskundigheid. Afhankelijk van de soort werkzaamheden varieert ons uurtarief (2013) tussen € 125,00 en € 175,00 exclusief btw.

Klachten

Uiteraard stellen wij alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter toch niet tevreden bent over onze dienstverlening, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag, telefoon: 0900-3552248, website: www.kifid.nl. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.014631.

Onze relatie tot financiële instellingen

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële instellingen.

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Bij ons advies voor een bepaald product van een bepaalde financiële instelling zullen wij altijd aangeven hoe wij tot die keuze zijn gekomen. Doel is samen een product of dienst te kiezen dat het beste bij u past.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u aan ons alle benodigde inlichtingen en informatie verstrekt waardoor wij onze werkzaamheden correct kunnen verrichten. Dat geldt voor alle stappen in ons adviesproces. Dit is in uw eigen belang. Alleen wanneer wij over de juiste en volledige informatie beschikken, kunnen wij u op de juiste wijze van dienst zijn.

Dienstverleningsdocumenten conform model AFM

Hieronder kunt u onze specifieke dienstverleningsdocumenten downloaden conform het model (standaard sjabloon) zoals dat vanaf juli 2013 door de AFM is vastgesteld om de vergelijkbaarheid van financiële dienstverleners te bevorderen.

Downloads

Neem contact op